http://www.ejpau.media.pl

 

Founded in 1998 by  

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

Agricultural University of Cracow

University of Life Sciences in Lublin

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

University of of Life Sciences in Poznań

University of Podlasie in Siedlce 

Agricultural University of Szczecin

Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

 

                  ISSN 1505 – 0297

 

 

 

  CIVIL ENGINEERING

                Editorial Board

 

Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Department of Mechanics and Building Constructions

02 -787 Warsaw, Nowoursynowska 159,

e-mail: EJPAU - Civil Engineering

 

 

 

 

 

1.       Electronic Journal of Polish Agricultural Universities - EJPAU, publikuje na serwerze www.ejpau.media.pl oryginalne prace badawcze w języku angielskim z Polski i zagranicy w następujących seriach tematycznych: Agronomia, Biotechnologia, Budownictwo (redagowane w SGGW), Drzewnictwo, Geodezja i Kartografia, Ekonomia (redagowane w SGGW), Inżynieria Rolnicza, Kształtowanie Środowiska, Leśnictwo, Medycyna Weterynaryjna, Ogrodnictwo, Rybactwo, Technologia Żywności i Żywienia, Zootechnika.

2.       W rozdziale „Dyskusje” prezentowane są uwagi czytelników i odpowiedzi autora(ów) opublikowanej pracy, do której jest zobowiązany w terminie do 3 miesięcy.

3.       Redakcja przyjmuje prace dotychczas nigdzie nie publikowane, co każdy autor stwierdza własnoręcznym podpisem na specjalnym  formularzu.

4.       Warunkiem umieszczenia pracy na serwerze jest pozytywna recenzja oraz przeniesienie przez autora swoich praw autorskich na wydawcę czasopisma.

5.       Autor partycypuje w kosztach publikacji pracy (od roku 2004 w wysokości 350 PLN (netto) za pracę).

6.       Materiały do publikacji powinny być przygotowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w redakcji czasopisma. Część główna publikacji zawierająca streszczenie, właściwy artykuł oraz bibliografię, powinna być zapisana w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki winny znaleźć się w oddzielnych plikach.

7.       Pliki tekstowe (a także tabele) powinny zostać przesłane w formacie MS Word for Windows (.DOC) bądź PDF. Nie należy osadzać w tekście żadnych rysunków, wykresów, tabel, bądź innych obiektów - należy jedynie zaznaczyć miejsce gdzie obiekt powinien się znaleźć przez umieszczenie podpisu.

8.       Pliki graficzne (zdjęcia, rysunki i wykresy) będą akceptowane w formacie JPG.

9.       Można przysyłać pliki w innych formatach (takie jak filmy, symulacje komputerowe czy specjalistyczne zdjęcia satelitarne).

10.    Przesyłany tekst powinien zawierać następujące elementy:

·          tytuł artykułu

·          imię i nazwisko autora

·          nazwa jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest autor

·          adres zwrotny autora (e-mail, telefon,  adres pocztowy)

·          krótkie streszczenie artykułu

·          słowa kluczowe

·          tekst artykułu

·          bibliografia

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Do góry